Iveta Škripková
Profil

Iveta Škripková je absolventkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor filmová a televízna dramaturgia a scenáristika (1985) a Filozofickej fakulty UKF v Nitre, odbor estetika (2016). V roku 1985 začala pôsobiť ako dramaturgička v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici a v roku 1992 sa stala jeho riaditeľkou. V rokoch 1993 a 1999 absolvovala študijné pobyty v divadlách v Marseille a v Paríži (Francúzsko) a v roku 2002 rezidenčný študijný program ArtsLink Residencies v Center for Puppetry Arts v Atlante (USA). Ako dramaturgička, scenáristka a režisérka sa venuje dramatickej a literárnej tvorbe pre deti aj dospelých najmä v domácom Bábkovom divadle na Rázcestí, kde zrealizovala množstvo adaptácií a pôvodných hier (mnohé v spolupráci s manželom, režisérom Mariánom Peckom).

Niekoľkokrát sa stala finalistkou slovenských i zahraničných dramatických súťaží (Dráma, Cena Alfréda Radoka, Zlatá divadelná žaba). Víťazné hry boli uverejnené v slovenských zborníkoch a časopisoch alebo inscenované na domácich javiskách. Hru Fetišistky inscenovali v roku 2008 v Slovenskom národnom divadle v réžii Sone Ferancovej. V roku 2013 vydala v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave divadelno-edukačnú publikáciu Divadelná hra-be-ce-da o tvorivom dramatickom písaní s deťmi a v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre publikáciu Kontexty autorského bábkového divadla (mužské a ženské hľadanie v banskobystrickom divadle). Iniciuje rôzne interaktívne projekty so školami a školskými zariadeniami a do divadla uviedla projekt Batolárium, ktorý ponúka interaktívne predstavenia pre batoľatá a ich rodičov.

Od roku 2002 sa v tvorbe zameriava na problematiku ženskej skúsenosti z hľadiska rodu/genderu, čo smerovalo ku vzniku viacerých projektov, textov a inscenácií a v roku 2007 k založeniu divadelného Štúdia TWIGA (Theater Women Improvisation Gender Action). V roku 2011 sa zapojila do európskeho projektu kreatívneho písania Platforma 11+ venovaného rozvoju tvorivosti tínedžerov. Momentálne pôsobí ako riaditeľka Bábkového divadla na Rázcestí, je riaditeľkou prestížneho Medzinárodného divadelného festivalu Bábkarská Bystrica a podieľa sa na vzniku a realizácii viacerých pozoruhodných divadelných a edukačných projektov.