Choreografia
O katalógu

Výskum najmladších dejín tanečného umenia na Slovensku je motivovaný najmä úsilím preskúmať a archivovať obdobie formovania a vývoja súčasnej nezávislej tanečnej scény. Divadelný ústav preto v rámci svojich vedecko-výskumných aktivít mapuje tvorbu slovenských choreografiek a choreografov a kontinuálne dopĺňa svoje zbierkové fondy komplexnou dokumentáciou tvorby jednotlivých umelcov.

Súčasný tanec na Slovensku, ako ho poznáme v dnešnej podobe, sa vyvinul priamo z interpretačného a tvorivého potenciálu amatérskych súborov moderného tanca, ktoré zaznamenali svoj vzostup v období sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia. So zmenou spoločenského režimu po roku 1989 sa vďaka zahraničným nadačným fondom (napríklad Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, Pro Helvetia, Francúzsky inštitút a iné) otvorili možnosti medzinárodnej spolupráce a vzdelávania v súčasnom tanci. Takáto podpora vytvorila predpoklady pre jeho následnú profesionalizáciu a neskôr, na základe získaným poznatkov a vedomostí, vyústila aj do prepracovania metodiky výučby tohto tanečného štýlu a jeho zaradenia do vysokoškolského vzdelávania.

Nezávislá scéna súčasného tanca na Slovensku doteraz nedostala možnosť systematicky pracovať a rozvíjať sa v tanečných centrách, tanečných domoch či v rámci siete tanečných venues. (Činnosť jediného, pravidelne subvencovaného priestoru pre súčasný tanec – Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici, je vzácnou výnimkou.) Priamym dôsledkom neexistujúcej, no potrebnej infraštruktúry pre tanečnú tvorbu je odliv slovenských tanečných umelcov do zahraničia, kde sa tešia mimoriadnej priazni. Na Slovensko sa so svojimi profesionálnymi skúsenosťami vracajú pri participácii na koprodukčných projektoch či pri prezentácii svojej tvorby, alebo odovzdávaní interpretačných a tvorivých skúseností na seminároch a workshopoch.

Spomedzi najnovších snáh o vytvorenie platformy zastrešujúcej aktivity v oblasti súčasného slovenského tanca treba v tejto súvislosti spomenúť aj aktivity občianskeho združenia PlaST (Platforma pre súčasný tanec), ktoré vzniklo v roku 2016 s ambíciou riešiť problémy súčasného tanca na Slovensku v oblasti jeho podpory a zahrnutia do kultúrnych stratégií.

V roku 2018 Divadelný ústav v spolupráci s neštátnou neziskovou organizáciou Tanec Praha z. ú., ako aj s IDU (Institut umění – Divadelní ústav) a so zapojením PlaST-u prezentoval súčasný slovenský tanec na medzinárodnom tanečnom veľtrhu The internationale tanzmesse nrw 2018 v Düsseldorfe. Online katalóg s názvom A Brief Guide to Slovak Contemporary Dance predstavil výber z aktuálnej tvorby súčasných slovenských choreografiek a choreografov a prezentoval najnovšie inscenácie súčasného tanca na slovenských javiskách. Katalóg sa stal východiskovou informačnou bázou pre nadväzujúcu online sekciu projektu Slovenské scénické umenie/Slovak Performing Arts.

Sekcia nazvaná Choreografia prostredníctvom komplexných profilov charakterizuje tvorivý štýl a zároveň analyzuje choreografické princípy vybraných slovenských tanečných tvorcov.

Jednotlivé profily sú vystavané na analýze troch inscenácií z rôznych období tvorby choreografiek či choreografov. Takto zvolená metodika umožňuje okrem identifikácie a rozboru príznačných autorských čŕt aj zmapovanie genézy autorského vývoja umelcov.

Pomenovaním osobitých invenčných prvkov v tvorbe slovenských choreografov projekt odhaľuje pestrosť tvorivej kapacity domácej scény súčasného tanca v celoeurópskom kontexte. Možno teda konštatovať, že tento potenciál je neustále obohacovaný o impulzy vyplývajúce zo spolupráce s umelcami z činoherného, výtvarného, hudobného, literárneho a filozofického prostredia, ktoré naši taneční tvorcovia spracovávajú rôznymi spôsobmi. Ich vzájomná tvorivá kooperácia sa stáva alchýmiou vylaďovania pomerov jednotlivých umeleckých médií.

Slovenskí taneční tvorcovia a tvorkyne svojimi umeleckými projektmi citlivo reagujú na aktuálne sociálno-spoločenské impulzy. Na scény prinášajú odvážne, často provokatívne spracovania angažovaných tém. Názorovou konfrontáciou alebo hyperbolizáciou paradoxov a vychýlení dnešnej doby predikujú deštruktívnosť dôsledkov ľahostajnej odovzdanosti či pragmatickej podriadenosti. Charakter ich tvorby na rôznych úrovniach prispieva k rozvíjaniu tolerancie a otvoreného vnímania reality a vzťahov. Vo svojich projektoch poukazujú na krehkosť základných kultúrnych hodnôt v postfaktickej súčasnosti. Pojem krásy aplikujú nielen ako estetickú kategóriu, ale aj ako všeobecné hodnotové meradlo, prípadne ho ohýbajú, polarizujú, kontroverzne narábajú s jeho obsahom. Formálna a tematická rôznorodosť v tvorbe týchto choreografov je odrazom generačnej kumulácie ich tvorivého potenciálu a umeleckej vyhranenosti. V portfóliu tvorcov nájdeme pestrú paletu štýlového vyjadrenia: od konceptuálnych intelektuálnych projektov cez expresívne nastavené inscenácie využívajúce akrobatické pohybové prvky či krehké intímne pohybové výpovede a vrúcne osobné emocionálne príbehy až po intermediálne fúzie umeleckých druhov a nových technológií v tanečných performanciách.

Online katalóg Slovenské scénické umenie/Slovak Performing Arts je výsledkom mapovania, ktoré neustáva a má ambíciu pokračovať. Preto bude projekt v nasledujúcom období rozšírený o profily tretej desiatky tvorkýň a tvorcov a aktuálne súpisy.