Réžia
O katalógu

Zámerom tejto sekcie je umožniť verejnosti prehľad tvorby vybraného spektra súčasných slovenských režisérok a režisérov. Iniciatíva projektu vyšla z potreby zachytiť, zmapovať a sprístupniť časť umeleckej činnosti našich súčasných režisérok a režisérov, a tiež z úsilia o preklenutie ruptúr v prezentácii ich tvorby doma i v zahraničí.

Táto sekcia projektu Slovenské scénické umenie/Slovak Performing Arts ponúka komplexné informatívne profily zachytávajúce tvorbu režisérok a režisérov, ktorí na Slovensku momentálne predstavujú aktívnu kvalitatívnu špičku a svojou umeleckou činnosťou profilujú podobu súčasnej slovenskej réžie.

Aby zahraniční odborníci, umelci, ale aj laici mohli získať ucelený pohľad na ich prácu, Divadelný ústav vytvoril a sprístupnil online katalóg dvadsiatich režisérok a režisérov. Jednotlivé heslá predstavujú ich tvorbu a indikujú základné črty ich režijného rukopisu, podávajú relevantné životopisné údaje spomínaných tvorcov, charakterizujú a vo forme súpisu inscenácií taktiež predstavujú ich tvorbu na Slovensku i v zahraničí. V heslách nájdete základné črty ich režijného rukopisu, ako aj inklinácie k istým témam, žánrom či tvorivým spoluprácam a vymedzenie miesta týchto osobností v kontexte slovenského divadelného umenia. Každý profil je doplnený fotografickým a audiovizuálnym materiálom, ktorý tvorí akýsi prierez tvorby týchto režisérok a režisérov.

Mapovanie aktivít slovenskej réžie v čo najširšom kontexte a súvislostiach je v neposlednom rade snahou podporiť mobilitu umelcov v divadlách európskych krajín. Vytvorenie portfólia súčasnej slovenskej divadelnej réžie má byť jedným z impulzov pre uľahčenie ciest slovenskej réžie k zahraničným partnerom.

Táto sekcia katalógu Slovenské scénické umenie/Slovak Performing Arts bude postupne dopĺňaná ďalšími profilmi predstaviteliek a predstaviteľov súčasnej slovenskej divadelnej réžie s cieľom obsiahnuť činnosť viacerých generácií.