Slovenské scénické umenie

Slovenské divadlo prechádza v posledných dekádach dynamickými premenami. Sieť našich subvencovaných divadiel a etablované subjekty z nesubvencovanej sféry dopĺňajú nové umelecké telesá aj umelecky činní jednotlivci. Okrem tvorby v rámcoch klasických druhov činoherného, hudobného, tanečného a bábkového divadla sa rýchlo rozširuje aj základňa tvorcov súčasného tanca a performancie. Prebieha aktívny medzidruhový dialóg. Umelkyne a umelci z oblasti réžie, choreografie, scénografie, scénickej hudby, herectva, spevu, tanca a ďalších fluktuujú medzi kamennými a nezávislými divadlami, rovnako medzi činohrou, bábkovým divadlom, operou aj súčasným tancom. Na javiská sa navyše stále častejšie dostáva aj tvorba mladších tvorkýň a tvorcov, čím dochádza aj k stretnutiu medzi generáciami. Je zrejmé, že na Slovensku (stále mladé) médium divadla má dostatok originálnych tvorivých individualít, diváčok a divákov aj adeptiek a adeptov pre tvorbu.

Konkrétne hodnotenia a reflexie tohto obdobia dejín divadla budú môcť vznikať až s istým odstupom. Teraz treba myslieť na to, akým spôsobom dnešok zaznamenať a akým spôsobom o ňom referovať súčasníkom v domácom aj zahraničnom kontexte. Hľadať spôsoby ako dokumentovať a sprístupňovať je aj jednou z hlavných priorít slovenského Divadelného ústavu. Popri systematickom zhromažďovaní informácií o divadle na Slovensku pracujeme aj na vytváraní komplexného obrazu o scénickom umení. Všetky zhromaždené poznatky majú slúžiť odborníkom, no rovnako majú byť dostupné aj širokej verejnosti. Tento princíp sa odzrkadľuje aj vo výskumnom projekte Slovenské scénické umenie/Slovak Performing Arts, ktorý má ambíciu ponúknuť svojrázny záznam o divadle súčasnej doby.

V projekte Slovenské scénické umenie/Slovak Performing Arts splývajú dva pôvodné projekty Súčasní režiséri Slovenska10 tvorcov slovenského tanca a vytvárajú svojbytný celok. Nové webové sídlo performingarts.theatre.sk prináša profily a prehľad tvorbou vybraných osobností z oblastí réžie a choreografie, ktoré sa v súčasnosti aktívne podieľajú na formovaní poetiky aj estetiky slovenského divadla. Vo výbere sa momentálne nachádza tridsať režisérok/režisérov a dvadsať choreografiek/choreografov či subjektov súčasného tanca. Tvorkyne a tvorcovia širokého generačného rozpätia zastúpení v projekte patria k etablovaným a oceňovaným osobnostiam v odborných kruhoch kritiky. Sú to osobnosti obľúbené u festivalových kurátorov aj divákov v domácom kontexte, no často aj v zahraničí. V istom zmysle sú to práve (aj keď nielen) tieto osobnosti, ktoré dnes výrazne formujú identitu slovenskej scény.

Vznik kolekcie profilov má niekoľko zámerov. Základným cieľom je vytvoriť súhrnný prehľad, ktorý poukáže na originalitu, špecifiká a šírku poetík tvorkýň a tvorcov v slovenskom divadle. Katalóg ďalej umožňuje získať niektoré základné informácie o etablovaných tvorkyniach a tvorcoch v slovenskom divadle, spoznať ich inklinácie k určitým témam, obdobiam, žánrovým aj štýlovým preferenciám a oboznámiť sa s dominujúcimi trendmi. V neposlednom rade má projekt Slovenské scénické umenie/Slovak Performing Arts ponúkať možnosť vytvoriť si na základe malej vzorky širšiu predstavu o tvorivej praxi slovenských umelkýň a umelcov, ako aj o podobách súčasného divadla na Slovensku. Tieto zámery sa pretavili do celej koncepcie, definujú skladbu jednotlivých profilov. Rozsiahly textový medailón s charakteristikami tvorby vždy dopĺňa súpis diel a ukážka z tvorby – vizuálny a audiovizuálny materiál (fotografie a zostrihy vybraných inscenácií).

Hlavnú ambíciu – vytvoriť a sprostredkovať katalóg ako „záznam doby“, dopĺňa ďalšia dôležitá funkcia. Profily ponúkajú charakteristiky tvorby, črty rukopisu aj názorné ukážky a tým slúžia tvorcom ako malé portfóliá. Z dvojjazyčného názvu projektu vyplýva, že všetok obsah bude zverejňovaný v slovenskom aj anglickom jazykovom variante. Jedným z cieľov Divadelného ústavu je snaha rozširovať povedomie o súčasnom slovenskom divadle aj v zahraničí. Kolekcia profilov umožní v rôznych jazykových teritóriách jednoduchým spôsobom prezentovať tvorbu osobností aj slovenské divadlo. V najideálnejšom prípade budú medailóny jedným z impulzov k nadviazaniu cezhraničných spoluprác a k úspešnému pôsobeniu našich tvorkýň a tvorcov v zahraničí.  

Profily tvorkýň a tvorcov v projekte sú malou ukážkou bohatého sveta na doskách našich profesionálnych divadiel.* Päťdesiat profilov, ktoré projekt v súčasnosti obsahuje, tvorí základ. Tento počet však nie je definitívny. Cieľom Divadelného ústavu je kolekciu postupne rozširovať, aktualizovať o chýbajúce etablované osobnosti aj o zástupkyne a zástupcov nastupujúcej generácie s výrazným režijno-dramaturgickým, choreografickým, pohybovým či vizuálnym jazykom tvorby. Prvotné zameranie projektu na réžiu a choreografiu nie je náhodné. Ide o profesie, ktoré najčastejšie stoja na vrchole hierarchie tvorby vo svojich umeleckých druhoch. V dlhodobom pláne projektu je však aj rozšírenie o ďalšie, rovnako dôležité profesie – dramaturgiu, kostýmové výtvarníctvo, scénický dizajn a iné.

Webová stránka Slovenské scénické umenie/Slovak Performing Arts bude ako malá, vždy a všade ľahko dostupná encyklopédia osobností súčasného divadla, ktorá umožní získať základné informácie o vybraných osobnostiach a ich tvorbe; uľahčí orientáciu vo svete divadla; na rôznorodej vzorke vytvorí obraz o súčasnom divadle na Slovensku; bude prezentovať umeleckú prácu tvorkýň a tvorcov v zahraničí. A popri tom, možno, naštartuje aj chuť vydať sa do slovenských divadiel za novými divadelnými zážitkami.


* Podrobné informácie o tvorcoch a inscenáciách uvedených v slovenských profesionálnych divadlách možno získať v komplexnej informačnej online databáze etheatre.sk. Databáza etheatre.sk slúži ako elektronický informačný archív inscenačnej tvorby profesionálnych divadiel na Slovensku.