Milan Tomášik
Profil

Milan Tomášik (1981, Bojnice) študoval tanec na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici a na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave. V rámci ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival získal v roku 2001 štipendijný pobyt danceWEB a zúčastnil sa turné s holandskou skupinou MAPA (Moving Academy for Performing Arts). Na Slovensku do roku 2004 spolupracoval s mladými progresívnymi slovenskými tvorcami – Katarínou Mojžišovou, Evou Klimáčkovou a Tomášom Krivošíkom. Absolvoval štúdium na P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios) – prestížnej medzinárodnej tanečnej škole v Bruseli.

Počas pôsobenia v zoskupení Les SlovaKs Dance Collective v Bruseli spolupracoval aj so skupinou EN-KNAP v Ľubľane. Začiatky jeho pôsobenia v Slovinsku sa spájajú s menami významných choreografov ako Iztok Kovač – EN-KNAP company, Maja Delak a Mala Kline, Snježana Premuš či Alexander Gottfarb.

Na objednávku Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici vytvoril celovečernú inscenáciu Veselosti minulosti (2012). V spolupráci so Stanislavom Dobákom uviedli dokumentárny tanečný film Off-Beat live a spolu s Magdalenou Reiter a Anjou Golob je autorom duetu Solo For Two Voices (2017) na motívy básne Letter of Testimony (Carta de Creencia) Octavia Paza. Na festivale Cortoindanza 2015 (Cagliari Taliansko) získal špeciálne ocenenie za hudobný výskum a výrazovú silu choreografického jazyka v sólovej inscenácii Off-Beat.

Milan Tomášik je spoluzakladateľom a aktívnym členom zoskupenia Les SlovaKs Dance Collective so sídlom v Bruseli, ktoré sa vo svete prezentovalo svojou kolektívnou tvorbou, konkrétne projektmi Opening Night (2007), Journey Home (2009), The Concert (2010), Fragments (2012).

V roku 2014 založil tanečné zoskupenie Milan Tomášik & Co, pre ktoré vytvoril choreografiu do inscenácie Hunting Season. Inscenácia bola ocenená dvomi cenami za najlepší svetelný dizajn v rámci festivalov Kiosk – festival iného slovenského divadla a tanca a Gibanica festival. Je autorom choreografie aj do úspešnej inscenácie pre štyroch tanečníkov Silver Blue. Zatiaľ poslednú choreografiu pre dané tanečné zoskupenie predstavuje projekt Fight Bright.

Trilógiu sólových inscenácií z poslednej dekády Within a Off-Beat uzavrel koprodukčným projektom Tabačky Košice a Carkarjevho domu v Ľubľane Solo 2016.

Svoje pedagogické aktivity rozvinul do série seminárov s názvom Happy Feet určených pre profesionálne skupiny, festivaly a tanečné akadémie. Paralelne s nimi dodnes vedie aj workshopy Playful Presence organizované v mnohých krajinách Európy, v Číne, v Demokratickej republike Kongo a v Mexiku.

Svoje skúsenosti odovzdáva aj vo svojej pedagogickej činnosti pre profesionálne skupiny, ako sú En-Knap, PTL (Slovinsko), Divadlo Štúdio tanca (Slovensko), Divadlo elledanse (Slovensko), La Raffinerie, Jet (Belgicko), Statens Scenekunstskole (Dánsko), DOCH (Švédsko) a SEAD (Rakúsko). Je pravidelným lektorom letných workshopov a festivalov v Deltebre (Španielsko), na Syrose (Grécko) a v Berlíne (Nemecko).

Charakteristika tvorby

Milan Tomášik sa vycibrenou muzikalitou štýlovo vyhranil už na počiatku svojej tanečnej tvorby. Výnimočnou kvalitou jeho choreografií je cit pre transkripciu hudobnej formy do tanečného pohybu. Vplyv na jeho umelecké formovanie malo pôsobenie v tanečnej skupine Les SlovaKs, ktorú tvorila mozaika výrazných tanečných osobností (Peter Jaško, Milan Herich, Anton Lachký, Martin Kilvády). Tomášik do tvorby zoskupenia vnášal detailne vycizelovaný pohyb, fluentne oscilujúci medzi intelektuálnosťou súčasného tanca, folklórnou rytmizáciou a rozsahom pohybu v technike klasického tanca.

V centre Tomášikovho záujmu je pátranie po zmysle a zdroji tanca v antropologickom ponímaní. Tejto téme sa naplno venoval aj vo svojej sólovej inscenácii Off-Beat (2011). Pri jeho príprave nadviazal spoluprácu so súborom Cortesia, ktorý sa zaoberá renesančnou hudbou a tancom. Táto spolupráca mu umožnila rozvinúť záujem o štúdium vzťahu hudby a tanca v historickom kontexte do komplexného múzického výskumu. V inscenácii Off-Beat Tomášik nastoľuje pravidlá pre hru kontrastov a prepojení barokovej estetiky a súčasného vizuálneho eklektizmu. Spája štylizovanú estetiku barokovej dvorskej etikety s prirodzenosťou civilného prejavu. Ponúka tak divákom galériu tanečných skíc, ich vzájomných pohybových prienikov a prepojení. Dramaturgia poskytuje prehľadnú štruktúru pre kombinácie umenia – ponoru do aristokratickej dvorskej histórie a osobných skúseností, konfrontujúc ich s najsúčasnejšími výrazovými tanečnými prvkami. Inscenácia vytvára archeológiu gest a v celej dĺžke inscenácie špirálovo zachytáva ich evolúciu. Scénografia prvej časti vytvára z veľkých čiernych plastových kolies a visiacich bielych gúľ absurdné aranžmán pre tanečníka v štylizovanom barokovom kostýme. Tomášik neskôr s nadrozmernými kolesami manipuluje, priznajúc námahu a použitie hrubej sily. Po zmene kostýmu na nohavice a akúsi papierovú sukňu či plášť sa zásadne mení hudobná štylizácia a novovzniknutý priestor ticha zapĺňajú civilné neštylizované zvuky namáhavého dychu, ktoré vystrieda súčasná hudba. Paradox tejto zmeny sa odvíja z nečakanej logiky precíznych a originálnych pohybových väzieb. Tie dopĺňa využitie širokého diapazónu dynamického kontrastu v tanci, prvky civilného pohybu implementované do choreografie a interakcia s divákmi. Kontrast, či už vizuálny, interpretačný alebo estetický, sa na maximálnu hranicu znásoboval aj vďaka reprodukovanej hudbe (hudobná réžia barokových skladieb a súčasnej hudby: Janez Krstnik a Sašo Kalan), ktorú v bratislavskom predvedení naživo dopĺňal súbor barokovej hudby Il Cuore Barocco (Ján Kružliak, Peter Zelenka / husle, Martin Gedeon, Tomáš Kardoš / viola d.g., Metod Podolský / kontrabas, Jana Dzurňáková / čembalo).

Milan Tomášik sa v polarite kontrastov pohybuje s ľahkosťou, hravosťou a prirodzenosťou. Táto jeho tvorivá kvalita sa ešte výraznejšie prejavila v ďalšom sólovom projekte Solo 2016. Ľahkosť je v choreografii sóla všadeprítomným výrazným elementom a charakterizuje nielen formu jeho pohybového jazyka, ale je príznačnou aj pre autorov spôsob myslenia – jeho náhľad na osobné, intímne témy. Zároveň determinuje Tomášikov pohyb aj v medzipriestore vyhrotených polarít, či už fyzických alebo ideologických. Delikátnosť jeho pohybových väzieb je často vystavaná na jemnom a intelektuálnom zmysle pre humor.

V projekte Solo 2016 Tomášik koncentruje všetky svoje doterajšie skúsenosti z tanečnej tvorby do témy návratu ku koreňom tanca. Výskum, ktorý bol súčasťou tvorivého procesu, sa začal v roku 2015 a prebiehal každý deň počas 365 dní všade tam, kde sa umelec nachádzal. Na všetkých týchto miestach sa uskutočnil tréning na vybranú hudbu, ktorá autora obklopovala, alebo ku ktorej mal osobitý vzťah. Otvoril tak konflikt vzťahu medzi hudbou, ku ktorej inklinuje, a hudobnými druhmi, ktoré sú mu ľahostajné. Tento rozpor Tomášik uchopil cez zvukové vrstvenie, na ktorom úzko spolupracoval s renomovanými skladateľmi a muzikológmi. V inscenácii Solo 2016 Tomášik po prvý raz zahrnul do tvorivého procesu prácu asistenta choreografa (Špela Vodeb). Ten vnáša do autorovej tvorby iný, objektivizujúci pohľad na Tomášikovu doterajšiu prácu. Solo 2016 je osobným a zároveň univerzálnym dokumentárnym záznamom tanečníka, ktorý prostredníctvom série rôznych emocionálnych stavov hovorí o intimite, smútku, dôvere, nádeji, kráse a hrôze. Tanečný pohyb je v tejto inscenácii niťou, ktorá spája minulosť s budúcnosťou a zároveň ich prepája s momentom, v ktorom sa všetko mení. Telo, ako basso continuo, neustále prechádza priestorom a časom, odolávajúc tlakom, ktoré násilne zasahujú do nášho intímneho priestoru. Prerušovanie a frázovanie hudobných štýlov a období rozširuje hranice definície reality a funguje aj ako rozšírenie tela do vesmíru. Diktuje zmenu svalového napätia, vytvára rytmus – ako stopy pohybu v čase. Hranica medzi presvetľujúcim a absorbujúcim svetlom balansuje na tenkej čiare medzi prítomnosťou a vyblednutím, medzi miznutím a tečúcim životom mimo a vo vnútri uzavretého priestoru nášho bytia. Solo 2016 je odrazom momentu, ktorý je ťažko definovateľný a napriek tomu nadčasový, ktorý prichádza a zároveň je už preč. Človek ho nemá silu chytiť, privlastniť si ho či komentovať. Môže sa ním len kochať.

Osobná výpoveď sólovej tvorby Milana Tomášika nachádza svoj pendant v choreografickej práci pre tanečné zoskupenie Milan Tomášik & Co. Po tanečnej inscenácii Hunting Season vytvoril Tomášik projekt Silver Blue. Zatiaľ posledná tanečná inscenácia Fight Bright tvorí akúsi konklúziu jeho skupinových choreografií pre tanečné zoskupenie Milan Tomášik & Co. Koncentruje a rozohráva v nej principiálne témy predchádzajúcich choreografií. Tomášik sa v projekte opätovne venuje téme vzájomného vzťahu hudby a pohybu, ich prepojeniam, autonómnosti a koexistencii v čase a priestore. Hudobník Simon Thierrée je v tejto výskumno-tvorivej práci pre Tomášika vynikajúcim partnerom pre citlivé nastavenie hudobnej partitúry vo vzťahu k choreografickej štruktúre. Fragmentarizácia hudobného motívu a pohybovej frázy vytvára v choreografii tangenty súznenia. Následne sa hudobný a tanečný motív samostatne a paralelne rozvíjajú a varírujú v rámci svojich špecifických kvalít a možností. Pulzácia vo vzájomnom vzťahu priestoru, hudby a pohybu vytvára osobitú dynamiku inscenácie. Tomášik tu originálne a premyslene využíva scénografické prvky – kovové misky. Tie slúžia jednak na vymedzenie priestorovej štruktúry jednotlivých častí inscenácie, ako rekvizita pre diferenciáciu vzťahov medzi tanečníkmi, alebo sú zdrojom špecifických zvukov. Prelínanie a prepájanie jednotlivých častí choreografie sa často odohráva cez spomalený vrchol oblúka akcie. Vzdušnosť v tanečnej partnerskej spolupráci prináša do takmer akrobaticky neobmedzeného fyzického prejavu prvky intimity a krehkosti vzťahov. Tanečníci sa skôr dotýkajú vzduchu obklopujúceho ich partnerov, pohybujú sa v medzipriestore fyzického kontaktu, senzuálneho vnímania a reflexie partnera. Tanec je dynamizovaný neustálou prítomnosťou láskavého humoru v komunikácii medzi tanečníkmi. Ten je zachovaný aj pri konfrontačných scénach, ktoré témy napätia skôr otvárajú, ako definujú.

Tvorba Milana Tomášika je príznačná vytváraním sofistikovaných vzťahov medzi hudbou a tanečným pohybom, intelektuálnou tematickou vrstevnatosťou a názorovým nadhľadom, včleňovaním delikátnej kvality gesta a tanečných prvkov do technicky náročných pohybových sekvencií, ako aj originálne pulzujúcou dynamikou tanečnej inscenácie.

Autorská tvorba